Inteligencia je celý súbor charakteristických, mentálnych a sociálnych osobnostných vlastností, ktoré prispievajú k naplneniu očakávaní spoločnosti, ktoré sú prezentované členom kultúrnej spoločnosti a ostatným členom jej najvyššej časti. Ľudská inteligencia znamená vysokú úroveň mentálnych a kognitívnych procesov, ktorá umožňuje osobe hodnotiť a robiť vlastné úsudky o rôznych sférach ľudského prejavu. Je to tiež určitá osobná zrelosť, ktorá je zodpovedná za schopnosť nezávislého rozhodovania, prítomnosť jeho pohľadu na koncepciu svetového poriadku. Z charakteristických čŕt ľudskej inteligencie sa prejavuje spoľahlivosť a tolerancia, šľachta, súlad myšlienok, slov a činov, ako aj prítomnosť aktívneho záujmu o kultúru, históriu a umenie.

Čo je to inteligencia?

Inteligentný človek vyjadruje svoju osobnú dôstojnosť v profesionálnej a sociálnej sfére, usiluje sa o dosiahnutie najlepších výsledkov a poskytuje svoje činnosti s výhodami pre ľudstvo v rozsahu, v akom to umožňuje vybraná špecializácia. Koncepcia slušnosti a cti je neoddeliteľná od inteligencie a prejavuje sa v primeranosti konania, orientácii na vlastné významy a hodnoty, necitlivosti na vonkajší vplyv, správnosti voči iným, bez ohľadu na ich postavenie a správanie.

Inteligencia je špeciálna komunita ľudí, ktorí sa zaoberajú duševnou prácou, usilujú sa akumulovať a systematizovať existujúce vedomosti, ako aj ich ďalší prenos a objavovanie nových skúseností. Túžba človeka odovzdať svoju vlastnú intelektuálnu a zmyslovú skúsenosť s reflexnou analýzou, schopnosťou spoznať detaily a vzory, usilovať sa o poznanie a nevyčerpávajúcu zvedavosť možno charakterizovať ako vnútornú inteligenciu. Patrí sem aj prítomnosť vysokých vnútorných hodnôt pri zachovávaní morálnych a etických kvalít a prejavov ľudstva.

Vnútorná inteligencia je nemožná bez širokej perspektívy a veľkého množstva interných skúseností, ako aj neustálej otvorenosti voči novým. Nie je miesto, kde by diktatúra v správaní iných ľudí, v ich preferenciách, tradíciách a presvedčeniach nebola odsúdená. Skôr než sa niekto o niekom dozvie, inteligentný človek sa bude snažiť plne pochopiť motiváciu človeka v určitom čine, a ak sa akcia stane mimo morálnych limitov, potom je to čin, ktorý sa má viniť, nie osoba.

Zdá sa, že koncept inteligencie charakterizuje určitú skupinu ľudí (intelektuálov), ktorí sa zaoberajú duševnou prácou, keď počet takýchto ľudí vzrástol v porovnaní s dávnymi časmi, kde prevládala fyzická práca. Keď sa činnosť, ktorá nevyvolala viditeľný a rýchly výsledok, začala aktívne formovať spoločnosť a rozvoj ľudstva, objavili sa určité značky pre pripisovanie človeka inteligencii. Nestačí len intelektuálna práca, je potrebné, aby činnosť bola v súlade so zachovaním kultúrnych hodnôt a podporovala rozvoj tak jednotlivca (ktorý je živo reprezentovaný činnosťou učiteľov), ako aj veľkých ľudských združení (čo sa týka vzniku legislatívneho štátneho práva).

V mnohých spoločnostiach je pojem intelektuálov nahradený konceptom intelektuálov, ktorí sa angažujú v tom istom druhu činnosti, ale netvrdia, že pre masy prinášajú nový dobrý zmysel. Títo ľudia sa vyznačujú väčšou skromnosťou, menšou túžbou zaraďovať ľudí do tried a zásluh a na základe svojich úsudkov poskytujú každému človeku vlastné priority. Zároveň sa rozvíjajú a rozvíjajú okolitý priestor s vlastným odborným príspevkom.

A existuje veľa podobných odrôd a odrôd, čo komplikuje opis inteligencie ako jednohodnotový koncept s jasnými parametrami a charakteristikami. Pred niekoľkými storočiami sa napríklad aj inteligencia rozdelila na určité triedy, kde boli zástupcovia: najvyššia inteligencia, angažovaná v spoločenskej a duchovnej sfére, ktorá mala veľký vplyv na formovanie morálnych požiadaviek spoločnosti; priemerní intelektuáli tiež nájdu uplatnenie v sociálnej oblasti, ale ich činnosť je už praktickejšia (ak títo ľudia vidia ľudí, títo vidia konkrétne tváre a osudy), títo ľudia sú priamo zapojení do realizácie dobrých nápadov (učiteľov a lekárov); nižšia inteligencia sa tiež nazýva polo-inteligencia a je zapojená do pomoci priemeru, ktorý kombinuje aktivity fyzického a sociálneho rozvoja (sú to asistenti, asistenti, technici, laboratórni asistenti).

Ale aj napriek takýmto hrubým snahám rozdeľovať ľudí a inteligenciu na základe vykonávaných činností sa ukázalo, že je to nesprávne a odráža len jeden aspekt prejavu, zatiaľ čo vrodená inteligencia sa môže prejaviť aj v osobe fyzickej práce a nie vysokých intelektuálnych schopností. Tu na prvom mieste je správanie a schopnosť analyzovať, čo sa deje, vyvodiť závery, ako aj štýl interakcie s ostatnými. Tento aspekt úzko súvisí s výchovou, ktorá môže byť štepená, a môže byť dôsledkom vnútorného pohľadu človeka. A potom príznaky inteligencie nie sú vykonávané činnosti, ale prítomnosť neustálej túžby človeka po rozvoji, schopnosť správať sa dôstojne, bez ohľadu na okolnosti a toho, kto je pred ním.

Ako sa stať inteligentným človekom

Inteligentný človek je schopný obmedziť svoje emocionálne prejavy, negatívne emócie, je schopný ich spracovať, získavať skúsenosti z chýb. Kritika je vnímaná ako nástroj na sebazlepšovanie a prítomnosť sebestačnosti pomáha zaobchádzať s ostatnými s rešpektom a toleranciou.

Inteligencia ako sociálna vrstva nie vždy obsahuje výlučne inteligentných ľudí. Často sú lekári, ktorí sú drzí k ľuďom, učiteľom, ktorí nerešpektujú osobu, ale s takou frekvenciou sa môžete stretnúť s výnimočne milým a starostlivým technikom alebo s kultúrnym a sľubným dievčaťom, ktoré nemá vyššie vzdelanie. Zmiasť tieto pojmy je vážnou chybou, pretože triedna divízia nemôže odrážať súhrn osobných vlastností.

Vrodená inteligencia nie je jediným faktorom určujúcim prítomnosť inteligentných prejavov. Samozrejme, niektoré osobnosti charakteru, vrodené mechanizmy nervového systému zodpovedného za typ reakcie a prostredie výchovy ovplyvňujú osobnosť, ale toto nie je dané, ale len predpoklady, s ktorými bude ľahšie alebo ťažšie absorbovať princípy slušného správania. Súčasne, ako prebieha proces, závisí výlučne od osoby a jej motivácie, resp. Ak vynaložíte úsilie, môžete dosiahnuť čokoľvek.

Medzi základné pojmy inteligencie patrí kultúrne správanie, dobrá vôľa a tolerancia voči ľuďom a ich prejavom, ale iba na druhom mieste sa rozprestiera šírka horizontov a schopnosť globálneho alebo divergentného myslenia. Preto je potrebné rozvíjať vašu schopnosť komunikovať s ostatnými, počnúc dobromyseľnosťou, ktorá priláka viac pozorných a pozitívnych názorov na vás. Pozrite sa do zrkadla a zhodnoťte svoj pohľad (je to ten, kto vytvára prvý dojem pri kontakte), a ak vyzeráte pochmúrne, agresívne, chladné, ak vaša myseľ má túžbu brániť sa alebo mlčať, potom by ste mali praktizovať druhú. Otvorený, teplý, s jemným úsmevom sa postará o to, aby ste sa s vami dohodli, ukázali, že ste pripravení na interakciu a nie na útok a konflikt. Priateľnosť v komunikácii sa prejavuje v kultúre komunikácie, čo znamená absenciu obscénnych slov, rešpektovanie osobných hraníc (pozor na nevhodné otázky alebo zbytočne priame, najmä negatívne komentáre). Keď komunikujete, nastavte si cieľ, aby bol deň človeka o niečo lepší, a potom postupujte podľa situácie - niekto musí byť vypočutý, niekto bude pomáhať, a hmatateľnosť pri nepozorovaní nedorozumení bude pre niekoho dosť.

Tolerantný postoj znamená priznať existenciu iných uhlov pohľadu, ale to neznamená, že by mali zmeniť vaše presvedčenie. Ak človek koná proti vašim morálnym hodnotám, prejavuje toleranciu a nepretrváva v tom, aby ho učil na správnej ceste, ale aby sa držal ďalej od seba, nedovolil, aby trpeli vaše vlastné pocity. Rešpektujte voľby iných ľudí a požadujte úctu k vám, ale nie s hysterikou a hnevom, ale s dôstojným odstránením zo zdroja nepohodlia.

Rozšírte svoje vedomosti, a preto si nemusíte zapamätať nudné učebnice, svet je oveľa širší a rozmanitejší, takže hľadajte, čo bude pre vás zaujímavé. Hlavnou vecou je rozvíjať a učiť sa nové veci z trochu z celého sveta, v takýchto prípadoch je lepšie ísť na koncert novej skupiny, než aby sme seriál prehodnotili už po piatykrát.

Skromnosť a úprimnosť vás dovedú k lepšiemu životu a schopnosť žiť podľa svojho vlastného svedomia rozvíja vašu osobnosť. Snažte sa nevážiť falošnými zásluhami (ako sú umelé diamanty), ale nájsť a rozvíjať svoje silné vlastnosti a talenty.

Pozrite si video: Qué es y de dónde proviene la inteligencia humana (Október 2019).

Загрузка...