Psychológia a psychiatria

Zmysel seba-dôležitosti

Pocit vlastnej dôležitosti je určitý stav mysle a sebauvedomenia človeka, vyjadreného vo veľkej miere viery v seba samého, obdiv k schopnostiam, schopnostiam a viacerým pozitívnym vlastnostiam. Je to zvláštne postavenie nad ostatnými, pričom aj obchodné otázky vlastnej jurisdikcie sú v prioritnej pozícii, napriek objektívnemu významu potreby riešiť súvisiace otázky. Toto je tendencia nielen oponovať spoločnosti v najpriaznivejších uhloch, ale aj potreba neustále potrebovať hovoriť o svojich vlastných skúsenostiach, starať sa o svoje vlastné zdravie, blahobyt, vyjadrovať myšlienky a plniť túžby.

Pre mnohých je táto vlastnosť vnímaná z negatívnej perspektívy, pretože títo ľudia sa často vyznačujú aroganciou, egoizmom a neschopnosťou budovať environmentálne priateľské sociálne vzťahy. Negatívny vplyv sa však vzťahuje aj na samotnú osobu, ktorá používa toto správanie výlučne ako obrannú reakciu, na obrazovku, ktorá sa zaoberá súčasným stavom a vnímaním seba samého.

Čo to je?

Seba-dôležitosť nie je iba kategóriou v psychológii alebo spoločenských vedách, je priamo utkaná v mnohých náboženských a duchovných učeniach a pre niektoré z nich sa stala základným východiskovým bodom. Táto osobnostná črta sa prejavuje ako neustála potreba hovoriť o sebe, zredukovať akýkoľvek dialóg a akúkoľvek tému na otázky vašej práce, túžby, ľudí, ktorí majú záujem a udalostí, ktoré sú dôležité pre jednotlivca, napriek potrebám iných ľudí. Na behaviorálnej a vonkajšej úrovni to vyjadruje nadmerný dôraz na stav, nákup drahých a značkových výrobkov. V interpersonálnej interakcii sa prejavuje arogancia, arogancia, v niektorých prípadoch poníženie alebo nedostatok úcty k ľuďom.

Zdanlivá dôvera týchto ľudí je len priznaná maska, ktorá im umožňuje skryť ich nízke sebavedomie a nadmernú zraniteľnosť pred negatívnymi prejavmi. Pokusy o to, aby sme sa zdali byť čo najvýznamnejšie, vyplývajú z túžby získať potvrdenie o svojom stave zvonku, pretože vnútorné porozumenie a pevná dôvera v exkluzivitu nie sú dostatočné.

Známky pocitu vlastnej dôležitosti sa môžu prejaviť špecificky pre každú osobu a nemožno jednoznačne povedať, že to má niečo spoločné s etapami a úrovňou osobného rozvoja. Existuje skôr vzťah medzi úrovňou kultúry, keď vysoko rozvinutá osobnosť s mimoriadnymi schopnosťami nemá vnútornú kultúru, sú možné rôzne prejavy negatívnej stránky pocitu vlastnej dôležitosti. Spojenie medzi nevedomosťou a vzdelaním nie je pravdivé ani vedecky potvrdené, pretože skromní jedinci s nízkou úrovňou rozvoja prejavujú nedostatok nerešpektovania druhých a arogancie, ale naopak sa prejavujú ako pomocné a citlivo citlivé.

Teologické školy vidia nárast svojho vlastného významu ako faktoru, ktorý zabíja dušu, zastavuje jej rozvoj, priťahuje aj nadmernú, ale negatívnu pozornosť k človeku. Tam je vždy požiadavka, ako sa zbaviť alebo znížiť prejav, pretože tí, ktorí si necenia nad druhými, si nemyslia, že ich vlastnosti, ako výnimočnú hodnotu, by mali byť rešpektované a uznané všetkými, môžu byť vnútorne slobodné.

Takéto komentáre nie sú takýmto človekom zranené, nezaťažujú sa kvôli zbytočným problémom, môžu sa zamerať na realitu namiesto toho, aby dokázali celej spoločnosti pravdivosť svojej zvolenej úlohy. Je to odvaha a sloboda prejavovať sa tak, ako je, a tiež dať priestor pre manifestáciu a realizáciu ostatným ľuďom. Keď človek nechce dostať všetku pozornosť sám, dialóg a objektívne zhodnotenie reality, a teda vytvorenie vlastného života, objaví sa.

Je dôležité poznamenať, že osobnostná črta pocitu jeho dôležitosti sa rozširuje aj na okolitý svet, ku ktorému sú kladené nedostatočné nároky na starostlivosť, obdiv a šarm, bez ohľadu na sebahodnotenie. Tento pocit je poháňaný len vonkajšími faktormi vrátane hmotného bohatstva, hromadením majetku a neustálym zvyšovaním sociálneho postavenia. Z vnútorných zmien skôr zmysel pre seba-dôležitosť mení celý vnútorný svet, prispôsobuje osobné významy a ciele človeka. Takto je možné zmeniť vieru človeka na úplne opačné, aby sa dosiahli pozitívne emócie schvaľovania a emocionálneho hladenia.

Vlastný význam je dobrý alebo zlý

Po pochopení toho, čo znamená pocit vlastnej dôležitosti, sa pre mnohých stáva otázka potreby definovať ho v kategórii pozitívneho alebo negatívneho vplyvu. Nepochybná interpretácia takéhoto osobného prejavu je prítomná v duchovnej tradícii Castanedy, kde sa zbavenie svojej výlučnosti a významu zo života stáva prvou a najdôležitejšou praxou, základným krokom pre dosiahnutie novej úrovne a harmonizácie priestoru. Takéto správanie je teda vždy vnímané ako klam nielen okolitých ľudí, ale aj sebaklamu, pretože iba neustálym výkyvom svojich zásluh môže človek zakryť objektívny obraz prítomných nedostatkov.

Ak je prioritou sebaovládanie, potom je počiatočné klamanie alebo skreslené vnímanie seba neprípustné, a preto zveličovanie vlastných zásluh a túžob človeka iba zastaví. To je podvod, ktorý možno porovnať s obrovskými investíciami do reklamy namiesto zlepšenia kvality produktu. Je možné, že mnohí iní, najmä komunikácia, s ktorou je povrchná, budú tieto rozdiely nepostrehnuteľné, ale pre samotnú osobu bude existovať vážna hrozba pre cestu rozvoja a začne sa osobná degradácia. V mnohých ohľadoch je vnímanie reality podkopané, pretože začínať uzatvárať negatívne, prezentovať len naše vlastné potreby, potreby iných a naše vlastné tieňové strany sú vylúčené z vnímania. Svet sa stáva plochým a nedostatočným, čo v konečnom dôsledku vytvára základ pre vážne vnútorné konflikty. Čím silnejšia je priepasť medzi realitou a tým, čo vytvára pocit jej dôležitosti, tým bližšie je neurotický stav, ktorého závažnosť môže dokonca dosiahnuť patologický stupeň, ktorý si vyžaduje psychiatrickú korekciu a psychoterapeutickú obnovu osobnosti.

Pozitívna stránka tohto konceptu sa neberie do úvahy, pretože tento pocit sa z väčšej časti považuje za nadmerný prejav, ktorý zasahuje oko - to uľahčili určité internetové trendy, ktoré tento význam skreslili len v negatívnom aspekte. Súčasne sa tento termín pôvodne považoval za schopnosť človeka hodnotiť jeho zásluhy, schopnosť ich prezentovať, absenciu nadmernej skromnosti. To neznamenalo dosiahnutie žiadneho prospechu alebo vnútorného sebauvedomenia, pretože iní sú ponížení, alebo skutočnosť, že človek zaberá celý priestor, väčší dôraz bol kladený na skutočnosť, že človek je schopný oceniť sa sám. Toto je mechanizmus, ktorý v zdravej psychike pomáha vytvárať zdravú reakciu na kritiku a opúšťa nesprávne komentáre. V pravej, pozitívny a zdravý prejav pocitu vlastnej dôležitosti znamená vnútorné miesto kontroly, schopnosť človeka adekvátne hodnotiť seba samého, zdravé sebavedomie.

Ukazuje sa, že jeho vlastný význam vo svojej pôvodnej verzii možno považovať za negatívny aj za pozitívny, v závislosti od smeru a hĺbky osobného rozvoja a prejavu tejto vlastnosti. V kontexte modernej spoločnosti však chápanie pojmu nadobudlo určité korekcie, v dôsledku čoho sa interpretuje hlavne z negatívneho hľadiska.

Ako sa zbaviť seba-dôležitosti

Ako pri každom prekonávaní neuspokojujúcich vlastností osobnosti, prvým krokom je identifikácia a rozpoznanie problému, aby sa určila jeho hĺbka, oblasť poškodenia alebo najväčšia citlivosť. Ak už o tom človek premýšľal, takáto osobná stavba mu bráni žiť, potom sa sám vyrovná s jeho redukciou pomocou určitých techník. Menej chýb v ceste vyslobodenia sa získa, ak sa riadite odporúčaniami gurua alebo psychoterapeuta, ktorý pomôže harmonizovať cestu transformácie. Pre tých, ktorí túto funkciu nerozumejú, bude prvá pomoc pochádzať od blízkych, ktorí si všimnú negatívny trend.

Poradenstvo pre iných nie je obviňovať a nesnažiť sa nútiť osobu, aby sa zmenila, pretože to je to, čo teraz spôsobí búrku negativity. Kým sa človek nezbaví pocitu svojej nadradenosti, akékoľvek priame výroky o jeho nedokonalosti sú vnímané ako útok na osobu.

Čo sa týka psychologického poradenstva pri korekcii sebaprezentácie, existujú možnosti založené na fyzických a mentálnych aspektoch. Fyzický aspekt je založený na využití sily vôle a hlavná úloha bude redukovaná na zámernú zmenu pozornosti od vlastnej osoby. Keď si človek všimne, že začína premýšľať len o sebe alebo sa rozptyľuje od rozprávania sa so svojimi vlastnými myšlienkami (v niektorých ťažkých prípadoch dokonca prerušuje rozhovor), potom je potrebné zámerne prejsť na inú tému. Fyzická dráha je najúčinnejšia, pretože myšlienka nemôže byť dlhodobo kontrolovaná, preto je potrebné zapojiť sa do nejakej činnosti, ktorá vyžaduje maximálnu koncentráciu pozornosti. Môžete si zariadiť adrenalínové výkyvy - vynikajúcu metódu, keď nemôžete premýšľať o sebe a svojich problémoch, ale zostane len špecifická situácia (lezenie, pilotovanie motocykla, boj do ruky, atď.). Čím častejšie sa vám podarí zostať v prítomnosti (bez ohľadu na to, čo), tým lepšia bude schopnosť rozptyľovať pozornosť od vašej osoby.

Na mentálnej úrovni zostáva princíp rovnaký - hlavná vec je posunúť myšlienky a túžby osoby, ale len jednoduché úsilie vôle tu nestačí. Rôzne praktiky pomáhajú veľmi dobre priviesť pocit smrti (predstaviť si, že mesiac ostáva žiť alebo že tento deň môže skončiť bez večera, že nikdy neuvidíte konkrétnu osobu atď.). Pochopenie konečnosti života nie je prístupné človeku v každodennom a hodinovom uvedomení, pretože inak by vnútorná úzkosť bola taká vysoká, že by nebolo možné žiť. Pravidelné pretrepávanie však pomáha správne nastaviť prioritu, kde môže byť, že získanie osobného zisku nie je v porovnaní s inými ľuďmi dôležité, alebo diskusia o vašom vzhľade úplne zmizne na pozadí zmiznutia celého sveta.

V duchovných tradíciách vždy dbajú na to, aby nevytvárali falošný pocit prekonávania pocitu seba-dôležitosti, vyjadreného v pevnosti, že pripomienky iných už nie sú niečo dôležité, dôvera v ich vlastné oddelenie atď. Čím viac sa hovorí o prekonávaní, tým vyššia je pravdepodobnosť, že vlastnosť nadobudla inú kvalitu a teraz sa človek snaží zvýšiť v dôsledku falošného vyslobodenia.

Aj duchovné učenia zdieľajú zaujímavé prefíkanosti o tom, ako sa zrodil zmysel pre seba-dôležitosť, a teda ako sa dá znížiť. Vysoký emocionálny vnútorný význam akejkoľvek životnej sféry spôsobuje v kontexte danej témy pocit osobného významu. Prax je jednoduchá v opise a zložitosti pri realizácii - je potrebné znížiť význam toho, čo sa deje. Tajomstvo spočíva v tom, že čím menej internej reakcie dostane situácia, ak má menší vplyv na vnútorný život človeka a jeho prejav. Ak jednotlivec nie je dôležitá veda, potom nebude chváliť svoje vedecké úspechy a zažiť v tejto oblasti relatívne kritiku, ako aj ak človek nemá rodinné vzťahy, jeho význam bude mať iné oblasti, ktoré budú základom prejavu.

Загрузка...