Psychológia a psychiatria

Vnútorný svet

Vnútorný svet je koncept, ktorý sa pôvodne používal na označenie časti obytného priestoru odrážajúceho psychickú sféru. V súčasnosti sa už neuskutočňuje rozdelenie do vnútorného sveta osobnosti a vonkajšieho vo vedeckom zmysle, hoci sa táto veta naďalej používa synonymne s pojmom mentálny. Zo všetkých spektier možného prejavu psychiky vnútorný svet odráža stav mieru a pokoja, určitú dobrotu a spokojnosť.

Vnútorný svet je reprezentáciou určitej reality, ktorá je tvorená interakciou neurónov a zároveň predstavuje mentálne obrazy o svete, jeho osobnosti a štruktúre toho istého vnútorného sveta. Je odlišná pre každého jednotlivca a je prezentovaná v jedinej jedinečnej variácii, vytvorenej v kombinácii faktorov dedičnosti, vývojových charakteristík, prirodzených schopností a nadobudnutých záujmov, ako sú nervová sústava a charakteristické znaky. Ďalej, s vekom, formovanie špecifickej vnútornej štruktúry je ovplyvnené životnou skúsenosťou, prijatými spoločenskými hodnotami, ideálmi, ktoré sú hlbokým odrazom človeka, archetypálnymi obrazmi.

Každý z reprezentovaných ľudských zmyslov reaguje špecifickým spôsobom a prináša svoje vlastné individuálne informácie, resp. Vnútorný svet rôznych ľudí môže byť namaľovaný v rôznych odtieňoch aj za rovnakých podmienok. Súčasne funkcia reprodukcie prijatá zvonku neexistuje, ako sa to deje so snami, ale len procesom priamej reakcie na to, čo sa deje v skutočnosti.

Aký je vnútorný svet človeka

Vnútorný svet človeka je formovaný prostredníctvom priamej interakcie a vytvárania väzieb so spoločnosťou a je súčasťou vedomia. Ide o štruktúru psychiky, ktorá sa zaoberá spracovaním percepčných procesov a ďalšou exteriorizáciou v procesoch vonkajšej činnosti (činnosť, správanie). Prostredníctvom vonkajšieho stelesnenia vnútornej a neviditeľnej práce môžeme posúdiť rozmanitosť, vývoj a sémantický obsah duchovného sveta, ktorého zložkami sú psychológia, hodnoty, osobnosť (vnútorné črty), inteligencia, správanie. Aktivita týchto zložiek sa môže prejaviť s rôznymi silami v rôznych časových intervaloch, pričom prítomnosť a vývoj každej zložky sa mení s meniacimi sa podmienkami. Keď niektorí budú v tieni nevedomia, a druhý, naopak, jasne osvetlený vedomou pozornosťou. Z tejto interakcie a plnosti nasledujú vlastnosti vnútorného sveta ako jeho bohatstvo, harmónia, hĺbka, komplexnosť a iné.

Zvyčajne človek nie je schopný plne ovládať vnútorný svet, ako aj emocionálne prejavy, pretože nie je niečo účinné, ale reaguje len na vonkajšie zmeny. Z tohto ustanovenia vyplýva, že vnútorný svet reguluje sociálnu spoločnosť, okolitú osobnosť a vonkajšie podmienky. Avšak pre ľudí, ktorí sa viac zameriavajú na svoj stav ako na vonkajšie udalosti, sa schopnosť ovládať procesy vnútorného sveta stáva ľahším a dostupnejším.

Využitie chápania vnútorného sveta pre úspešnejší a harmonickejší život je nespornou pravdou, ale v súčasnosti nie sú vyvinuté žiadne objektívne metódy poznania. Z vykonanej práce sú zaujímavé fenomenologické analýzy, ktoré predstavujú možnosť zvážiť individualitu prejavu špecifickosti častí vnútorného sveta, ale to nedáva právo rozšíriť tieto vzorce na všetkých ľudí. Každá reakcia, každý odraz vnútorným zrkadlom vonkajších udalostí, je vlastnosť, ktorá je fixovaná v priestore a čase, ktorá sa zmení, keď sa ktorýkoľvek z parametrov zmení.

Vnútorný svet, ktorý je odrazom vonkajšieho, nepredstavuje kópiu, inak by bol rovnaký pre každého. Je spočiatku subjektívna a odráža zobrazenú realitu prostredníctvom vlastných filtrov. Hrubá porovnávacia metafora bude miestnosť zakrivených zrkadiel, kde sa váš obraz mení v závislosti od zrkadla, ale vaša kópia tam nie je. Niekoľko rôznych ľudí tiež úplne odlišuje každý aspekt reality, pričom všetky získané obrazy vkladá do multidimenzionálneho obrazu, ktorý má stovky rozdielov od ostatných.

Čo znamená bohatý vnútorný svet

Na základe interakcie s vonkajším priestorom je vnútorný svet naplnený novými prvkami a tvárami. Keď ľudia hovoria o bohatom vnútornom svete, vždy znamenajú kombináciu ľudskej skúsenosti a predstavivosti. Skúsenosti zároveň zahŕňajú praktické zručnosti a teoretické vedomosti, ale sem môže byť zahrnutá erudícia a schopnosť rozumieť a chápať rôzne predmety a ich vplyv na seba. Okrem šírky vnímania platí aj jeho hĺbka; nestačí mať povrchnú koncepciu všetkých oblastí, je potrebné mať podrobné pochopenie aspoň niekoľkých z nich.

Životná skúsenosť, ktorá tvorí vnútorný svet, je založená na cestovaní a kontakte s inými kultúrami, či už prostredníctvom priamej interakcie s inými ľuďmi alebo prostredníctvom umenia, na tom nezáleží. Svet duše je obohatený o čítanie kníh a sledovanie filmov, počúvanie hudby a ochutnávka nového pokrmu. Každá nová skúsenosť, ktorú človek získa, neustále rozširuje a obohacuje svoj vnútorný svet. Predstavivosť tiež ovplyvňuje hĺbku a bohatstvo, keď človek nepotrebuje iných, aby sa sami seba-aktualizovali alebo aby sa zbavili nudy. Duchovne bohatý človek sa v zásade môže rozvíjať, cestovať a učiť iných múdrosť života, ktorá je navždy zamknutá v osamelej bunke, majúc len steny a posteľ.

Človek s bohatým vnútorným svetom je schopný pochopiť kohokoľvek iného, ​​pretože jeho priestor obsahuje pocity, činy, situácie a informácie o mnohých životných okamihoch. To neznamená, že povzbudzuje každého a pripája sa ku každému, skôr odráža určitú toleranciu a schopnosť zapadnúť do akéhokoľvek kruhu a situácie, pochopiť skúsenosti druhého, ale konať v súlade s jeho presvedčením.

Ako rozvíjať svoj vnútorný svet

Rozvíjanie vášho vnútorného sveta znamená rozširovanie vašich skúseností a harmonizáciu reakcií na vonkajšie udalosti. Pre túto dobrú meditáciu, v ktorej je ponorenie do hlbín jeho osobnosti. Môžete študovať určitý pocit alebo vašu reakciu na konkrétnu udalosť, môžete sa pozrieť na tendenciu v mnohých smeroch so svojimi blízkymi alebo hľadať svoje zamestnanie. Hlavná vec v tejto meditačnej praxi je pravidelné poznanie seba a vašich funkcií.

Vnútorný svet existuje bez ohľadu na to, koľko toho viete, ale vedome ho môžete rozvíjať len tak, že sa zoznámite s obsahom, možno pochopíte zákony platné vo vašej realite, myšlienka vývoja zmizne sama od seba.

Urobte pravidelné prechádzky a výlety do prírody - priamy kontakt s prirodzenou časťou vonkajšieho sveta sa prebudí a zintenzívni a upevní harmóniu vo vašom vnútornom priestore. Okrem toho, ak idete na nové miesta zakaždým, automaticky obohatíte svoje zážitky a rozšíriš svoje obzory. Okrem vplyvu na mentálnu pomôcku, pravidelný kontakt s prírodou pomáha zlepšiť blahobyt, ktorý je tiež dôležitý pre vnútorný svet.

Vzájomný vzťah fyzického a duchovného je veľmi veľký, takže pre rozvoj vnútorného sveta je potrebné starať sa a rozvíjať svoje telo. Cvičenie, správna výživa, dostatok čerstvého vzduchu vám pomôže odstrániť deštruktívne faktory vo forme zlého zdravia.

Označte požadované cesty svojho vývoja a nasledujte ich, nech sa každý deň naplní niečím novým, zvýšením nejakej zručnosti. Dokonca aj keď ste sa rozhodli naučiť sa jazyk a zapamätať si slovo za deň, rozširuje to vašu víziu. A pravidelnosť procesu spúšťa dôležité mechanizmy zvyčajného vývoja. Snažte sa rozvíjať rôzne aspekty vašej osobnosti, a nie sústrediť sa len na fyzické alebo intelektuálne. Takéto narušenia zvyčajne vedú k vyčerpaniu duchovného sveta. Trénujte svoju láskavosť a citlivosť, pomôžte ľuďom v núdzi, prosím, pekným ľuďom, sledujte dobré filmy.

Загрузка...