Osobný rast je povinný proces sebazlepšovania individuálneho, cieľavedomého hnutia a túžby subjektu stelesniť osobu, ktorú by chcel byť v ideáli (dokonalé „ja“). Všetky faktory, podmienky, príležitosti, ktoré ho približujú k dosiahnutiu cieľa a sú osobným rastom, ktorý je jedným z hlavných a najvýznamnejších významov života jednotlivca. Prostredníctvom tohto procesu je človek schopný zmeniť seba, akékoľvek charakterové črty v smere, ktorý potrebuje, eliminovať komplexy, naučiť sa ovládať vyjadrenie emócií, zbaviť sa negatívnych myšlienok. Osobný rast každého predmetu je odlišný, pretože myšlienky o ich ideálnom sebe sú pre všetkých jednotlivcov úplne odlišné.

Osobný rast

Osobný rast osoby znamená neustály a neustály rozvoj potenciálu jednotlivca. Potenciál je zovšeobecnený systém charakteristický pre individuálne a psychologické osobnostné charakteristiky jednotlivca. Je založený na schopnosti jednotlivca stavať na stabilných interných referenčných hodnotách a faktoroch v procesoch životnej činnosti, udržiavať stálosť aktivity a cieľov, keď sa prostredie pravidelne mení. tj potenciál jednotlivca je celý komplex vlastností psychiky, ktorý dáva jednotlivcovi schopnosť rozhodovať sa a regulovať svoje správanie, ale zároveň vychádza zo svojich osobných kritérií a myšlienok.

Rôzni autori pripisujú nezávislosť a vnútornú slobodu, osobnú autonómiu, zmysluplnosť života, udržateľnosť v životných podmienkach, pripravenosť na vnútorné transformácie, schopnosť prijímať nové informácie, trvalú pripravenosť na akcie, dočasnú osobnostnú perspektívu.

Osobný rast je charakterizovaný predovšetkým víťazstvom nad jednotlivými slabými stránkami, fóbiami, strachom, nad všetkým, čo stojí v ceste ideálnemu „mne“. Takýto rast nemusí byť pozitívny pre ostatných.

Osobný rast v psychológii je sebarozvoj, ktorý je charakterizovaný vedomím, snahou jednotlivca stať sa lepším ako on je teraz, byť múdrejší, zmysluplnejší, sľubnejší. Hlavnou zložkou úspešnej osobnosti je jej rast. Proces osobného rastu je každodennou prácou subjektu na sebe. Dnes existuje mnoho teórií, ktoré súvisia s osobným rastom.

Teória behaviorizmu je, že človek spočiatku nemá iný potenciál ako ostatní. Všetci ľudia sa rodia s rovnakým potenciálom. A osobný rast závisí len od okolností a podmienok, ktoré obklopujú jednotlivca.

Existenciálny prístup spočíva v tom, že k rastu osobnosti dochádza v procese sebapoznávania, hľadania harmónie a v dôsledku toho aj v novom vnímaní okolitej reality.

Najbežnejšia teória osobného rastu je „nevyhnutne pozitívna“, čo znamená, že každý jednotlivec je naplnený veľkým množstvom potenciálu. Takýto potenciál a ponáhľa sa, ale je schopný nájsť cestu len vtedy, ak existujú vhodné podmienky, okolnosti, ktoré nie sú nevyhnutne pozitívne. To je dôvod, prečo sa táto teória nazýva pozitívna: čokoľvek sa stane v živote, dobré alebo zlé, osobný rast sa uskutoční za akýchkoľvek podmienok.

Osobný rast potrebuje človek, pretože bez neho sa bude degradovať. Je to moderný model známej pravdy: prežijú len tí najsilnejší. Človek, ktorý sa neusiluje o rast, nežije, ale existuje.

Rast osobnosti jednotlivca závisí hlavne od jeho úsilia, ale samotné úsilie nestačí. Plný rast je možný len s priateľskou účasťou iných, ktoré sú pre neho dôležité. Osobný potenciál je neoddeliteľne spojený s ideálom "I", ktorý sa vytvára v procesoch spoločnej interakcie s ľuďmi. Je potrebné rozlišovať osobný rast od harmonického rozvoja jednotlivca, ktorý zahŕňa nadobudnuté vedomosti a zručnosti, asimiláciu hodnotových orientácií, morálne a etické normy, potrebné pravidlá správania.

Počas osobného rastu dochádza k transformáciám, a to tak v duchovnom svete subjektov, ako aj v procesoch ich vzťahu s okolitým svetom. Podstatou takýchto premien je, že jednotlivec je postupne oslobodený od skresľujúcich účinkov rôznych psychologických obrancov, je schopný mať dôveru vo vnímané informácie a nefiltruje ho kvôli ochrane svojho ideálu "I", stáva sa schopným žiť v prítomnosti.

Pri prechode všetkými uvedenými transformáciami sa jednotlivec stáva otvoreným vnímaniu nových informácií. Zároveň začína chápať svoje pocity, emócie, zážitky a seba ako celok omnoho lepšie, je schopný rozumne zhodnotiť svoje individuálne schopnosti, prevziať zodpovednosť za seba len za to, čo na ňom naozaj záleží, plánovať svoj ďalší život tak, ako chce. je to on, a nie podľa predstáv iných ľudí alebo stereotypov. To všetko umožňuje jednotlivcovi, aby viac vnímal realitu, akoby žil s „otvorenými očami“. Vďaka tomu začína lepšie chápať druhých a prijíma ich tak, ako sú v skutočnosti, zbavuje sa vymyslených ilúzií a ukladá predsudky.

Jednotlivec, usilujúci sa o osobný rast, sa usiluje nielen o komunikáciu, ale o spoločnú interakciu. V kontakte s ľuďmi sa takýto jednotlivec stáva uvoľnenejším, priamejším a otvorenejším, ale zároveň je stále realistickejší, schopný kompetentne riešiť rôzne konflikty, je flexibilný.

Osobný rast v psychológii prispieva k rozvoju holistickej osobnosti, ktorá nemá nezvratné nezhody medzi túžbami, túžbami a potenciálom, medzi životnými požiadavkami a morálkou, medzi plánovanými činnosťami a realitou. Inými slovami to znamená, že takýto jedinec nie je vystavený krízam. To však neznamená, že takéto krízy sú úplne vylúčené. Rozdiely medzi ideálom „ja“ a „skutočnosťou“ stále pretrvávajú.

Osobný rast dáva subjektu možnosť prekonať tieto krízy - zmysel existencie, zmysel pre duchovnú zmysluplnosť všetkých jeho myšlienok, činov a pocitov. Keď sa v ťažkej alebo krízovej situácii osoba, ktorá sa usiluje o osobný rast, nepýta sama seba nasledujúce otázky: „Prečo sa to stalo mne?“, „Prečo to všetko robím?“, „Kto je za to vinný“ atď. , Takýto človek sa spýta: "Čo sa mi podarí v dôsledku prekonania zložitej situácie," "Akú skúsenosť dosiahnem?" a tak ďalej

Osobný rast osoby ovplyvňuje profesionálne úspechy a úspechy v akejkoľvek oblasti činnosti. Perspektívny osobný rast budúceho učiteľa zahŕňa napríklad tri možné smery: adaptáciu, vlastný rozvoj a stagnáciu (degradácia).

Adaptácia pomáha prispôsobiť sa požiadavkám vzdelávacích systémov, skúmať hlavné aktivity a pozície na hranie rolí. Vlastný rozvoj pomáha v neustálom zlepšovaní seba samého, čo v konečnom dôsledku vedie k úplnej realizácii jednotlivca ako profesionála. V prípadoch, keď sa učiteľ rozhodol zostať vo svojom profesijnom a osobnom rozvoji a začal žiť len pomocou známych stereotypov a starej batožiny vedomostí, ako aj zručností, nastáva stagnácia. Práve preto je nevyhnutnou podmienkou úspešnej profesijnej činnosti jednotlivca, ktorý sa rozhodol venovať sa výučbe detí, osobnostný rast budúceho učiteľa a jeho sebazlepšovanie počas celého vyučovania.

Osobný rast a sebarozvoj

Osobný rast je neustála túžba po udržateľnosti vlastného sebahodnotenia. Jednotlivec za žiadnych okolností, ktorý verí v seba a svoju silu, nepozná prekážky. Počas života prekážok a prekážok sa objavujú na ceste každého. Preto je potrebné adekvátne sebavedomie, ktoré pomôže urobiť správne rozhodnutie. Inými slovami, osobnostný rast je tvorbou najnovších stratégií pre rozhodovanie a realizáciu jednotlivých úloh. Práve takýto rast je teda schopný vytvoriť nadáciu, nadáciu, ktorá následne ovplyvňuje správnosť prijatých rozhodnutí.

Vlastný rozvoj je autonómny proces, ktorý žije vo všetkých. V priebehu svojho vývoja jedinec dostáva rast iba v mieste, na ktoré sú jeho potreby nasmerované. Preto každý človek v niektorých oblastiach činnosti chápe majstrovsky a niektoré sú úplne mimo jeho kontroly.

Procesy vlastného rozvoja často prispievajú k problémom a nepríjemným situáciám, ktoré subjekty zažívajú. Často takéto problémy môžu zostať nevyriešené. Avšak to, čo človek prechádza cez nich, ho môže buď posilniť, alebo ho rozbiť. Na ceste osobného rastu existuje mnoho prekážok a problémov. Aby bol tento rast rovnaký, človek sa musí naučiť nielen prijať, prijať, ale aj stratiť, dať. V živote sa nemôže stať, že všetky problémy zmiznú, ale človek sa môže naučiť zmeniť svoj postoj k nim, prijať ich inak.

Osobný rast a vlastný rozvoj je zdôrazňovaním zmyslu života. Iba vo vývoji je možné žiť. Vďaka rozvoju osoby sa presťahuje do nového kola špirály na novú úroveň. Pohyb v opačnom smere vedie k regresii a degradácii.

Proces vlastného rozvoja prebieha neustále a počas života jednotlivca. Ako postupuje vlastný rozvoj, človek prechádza transformáciami, začína rozmýšľať širšie, vidieť celý a nie len konkrétne veci, začína chápať, že tento proces je nekonečný. Čím ďalej ideme do vlastného rozvoja, tým je zaujímavejšie žiť.

Existuje sedem nástrojov, ktoré podporujú osobný rast a rozvoj jednotlivca. Prvým takýmto nástrojom bude vedenie individuálneho denníka v papierovej forme alebo v elektronickej forme. Výhodou tejto metódy je analýza a analýza minulého dňa, posúdenie udalostí, akcií a akcií, incidentov, ich myšlienok, budúcich plánov. Denné žurnálovanie pomáha vidieť negatívne a neefektívne vzorce správania a štandardného myslenia, učí jasnosť a jasnosť vyjadrovania vlastných myšlienok, vrátane logiky. Pomocou tejto metódy je ľahké sledovať všetky transformácie, ktoré sa vyskytujú so sebou počas dlhého času. Ďalšou výhodou vedenia denníka je, že keď si ho časom prečítaš, môžeš prehodnotiť svoje akcie a udalosti, vyzdvihnúť pozitívne body a variácie správania, spomenúť si na chyby, ktoré urobil, aby si ich neurobil v budúcnosti.

Ďalším nástrojom je vytvoriť druh úložiska vlastných nápadov. Táto metóda hrá dôležitú úlohu. Je to spôsobené tým, že ľudský mozog je vďaka svojmu zariadeniu schopný produkovať myšlienky v akejkoľvek dennej alebo nočnej hodine, v úplne inom prostredí. Avšak, človek nie je vždy schopný si spomenúť na všetky myšlienky vytvorené mozgom. Na to potrebujete úložisko takýchto myšlienok. Akonáhle sa v mojej hlave objavila nová myšlienka, mala by byť okamžite napísaná.

Ďalším dôležitým nástrojom je pozitívne myslenie. Musíte sa naučiť vždy myslieť znamienkom plus. K tomu, obrazne povedané, "chytiť" všetky opakované negatívne vyhlásenia, myšlienky a transformovať ich do pozitívne, láskavé, dobré, príjemné a užitočné.

Musíte sa milovať úplne a úplne so všetkými nevýhodami a výhodami. Často sa stáva, že po vytvorení modelu ideálneho „ja“ sa jednotlivec začne aktívne usilovať oň, a pri každom zlyhaní alebo nesprávnom čine, z jeho uhla pohľadu, začne sám nadávať, odsudzovať svoje činy, t. podceňovať sebaúctu. Pre vlastný rozvoj a rast je potrebné, aby sa jednotlivec hodnotil nestranne, akoby z pozície objektívneho pozorovateľa. Mali by ste analyzovať svoje akcie a zároveň sa snažiť nedávať emocionálne hodnotenie.

Ďalším dobre známym nástrojom na ceste úspešného sebapoznania a rozvoja je technika "žuvačky". Ak chcete vykonať takúto techniku, je nutné na kefu položiť gumičku a v každom prípade negatívneho myslenia ju treba vytiahnuť a uvoľniť. V dôsledku kliknutia a slabej bolesti nastane zmena v správaní myšlienok. Tak vzniká určitý druh reflexu.

Technika komunikácie s vaším podvedomím spočíva v kladení otázok. Využíva otázky tohto typu: "Čo by som mal zmeniť v sebe, aby som dosiahol požadovaný cieľ?" Po tom, čo si jednotlivec položil otázku, mal by byť zabudnutý, tzn. prestaňte sa naň sústrediť. Po niekoľkých dňoch sa v mysli objaví odpoveď na otázku alebo riešenie, ktorá bude v súčasnej situácii najoptimálnejšia.

Mali by ste sa naučiť vysporiadať sa so svojimi strachmi a nebojte sa zmeny. Koniec koncov, všetko neznáme je osobitná rozvojová zóna práve preto, že dáva impulz pre pokrok a rast.

Tréning osobného rastu

Tréning osobného rastu prispieva k rozvoju seba samého a osobnému rastu. Takéto školenia často súvisia s činnosťou, psychoterapeutickou orientáciou. V tom je nejaká pravda, ale v zásade to tak nie je. Rozvoj sebadôvery a sebavedomia je smerom tréningu osobného rastu. Vykonávajú sa s pôvodne zdravými ľuďmi. Nie je to však liečba, preto psychoterapia nemôže byť.

Vzdelávanie osobného rastu sú aktivity, ktoré sú zamerané na zvýšenie potenciálu jednotlivca, na identifikáciu a zlepšenie takých kvalít, ktoré prispievajú k úspechu v rôznych oblastiach života. Hlavným cieľom týchto tréningov je transformovať pohľady na život na obyčajné veci, zmeniť obvyklé stereotypy mentálnej činnosti a činov, ktoré bránia jednotlivcovi stať sa úspešnejším a šťastnejším.

Hlavným zameraním tréningov sú pozitívne a kvalitatívne transformácie osobnosti subjektu. Pomocou špecializovaných techník je jedinec "naprogramovaný" na úspech vo všetkom. Po tréningu sa človek cíti sebaisto, pokojne, slobodne a šťastne bez ohľadu na okolnosti vonkajšieho prostredia.

Existujú dva typy orientácie takéhoto vzdelávania: podpora prirodzeného rastu jednotlivca (pasívneho) a aktívneho osobného rastu.

Tréningy zamerané na pasívny osobný rast sú navrhnuté tak, aby liečili, posilňovali potenciál jednotlivca, odstraňovali bloky, ktoré bránia rozvoju a rastu jednotlivca. Pomocou tejto techniky žijú všetky negatívne situácie. Takéto školenia nezabezpečujú vytvorenie orientácie alebo určenie toho, čo by sa malo stať jednotlivcovi, ako sa bude rozvíjať osobný rast. Pasívny rast osobnosti je spôsobený len internými programami jednotlivca. Úlohou trénera je len vytvoriť optimálne podmienky pre osobný rast.

Tréningy pasívneho osobného rastu smerujú do práce, a to ako s minulosťou, tak so súčasnosťou. Pomáhajú nájsť cestu von z určitých prevládajúcich situácií, naučiť sa reagovať ľahšie a ľahšie na okolnosti, vyrovnať sa s takýmito okolnosťami vo všetkých sférach života. Najlepšie vzdelávanie tohto typu možno považovať za transformačný tréning. Ich hlavným zameraním je práca s podkladovými mechanizmami podmieňovania, ako sú hodnoty a presvedčenia, povedomie, mechanizmy kompenzačnej a psychologickej ochrany atď. Prostredníctvom tohto výcviku môžete vidieť nasledujúce pozitívne zmeny v osobnosti jednotlivca: rozšírenie svetonázoru, vznik pocitu osvetlenia, oslobodenie od viery, ktoré a negatívny vplyv ostatných. Výsledkom transformačného vzdelávania je otvorenie nových príležitostí pre seba.

Pri tréningoch aktívneho osobného rastu dochádza k transformácii osobnosti na úrovni sebaidentifikácie. Jeho cieľom je získať vedomosti a rozvíjať špecifické zručnosti z predmetov. Patria sem školenia zamerané na rozvoj kvalít vodcu, zvyšovanie profesionálnej efektívnosti a školenia (napr. Výučba správnych cieľov).

Tréning osobného rastu sa môže uskutočňovať naživo a online prostredníctvom internetu. Školenia prispievajú k aktivácii myslenia. Po prechode sa jednotlivec začína zamýšľať nad zmyslom života, nad jeho životnými cieľmi a postavením.

В каждом тренинге присутствует определенный комплекс упражнений, направленный на развитие личностного роста, например, упражнение «я в будущем», «шприц», «табу», «Самопрезентация», «Пессимист, Оптимист, Шут», «На какой я ступеньке?», «Комиссионный магазин» и множество других.

Упражнение "я в будущем" заключается в рисовании своей личности в будущем и защите перед другими своей картинки.

Účelom cvičenia „injekčná striekačka“ je pomôcť účastníkom hlboko cítiť a prežívať podmienky presviedčania, vytvárať takzvanú imunitu voči akémukoľvek psychickému vplyvu.

Účelom „tabu“ je pomôcť účastníkom pochopiť, ako súvisia s rôznymi druhmi obmedzení a zákazov.

Účelom cvičenia „sebaprezentácia“ je zahrnutie adaptívnych mechanizmov, vývoj prejavov emócií, ktoré prispievajú k procesom profesionálnej adaptácie.

Účelom cvičenia "pesimista, optimista, šašo" je vytvorenie jednotného postoja jednotlivca k problémovým situáciám, získavanie skúseností s analýzou problémov z rôznych uhlov pohľadu.

Účelom cvičenia "na ktorom kroku som?" je pomáhať účastníkom pri budovaní primeraného sebavedomia.

Účelom cvičenia „provízneho obchodu“ je rozvíjať zručnosti sebapoznávania, introspekcie, sebakritiky, objavovania základných vlastností jednotlivca v tímovej práci.

Techniky osobného rastu

Prvým krokom na ceste k osobnému rozvoju je uznanie, že súčasný stav vecí nie je vždy taký spôsob, akým ľudia túžia a čakajú, snívajú, argumentujú a myslia si.

Osobný rast je zriedka komplexne nasmerovaný. Je to spôsobené tým, že väčšina z nás má silné a slabé charakterové črty, strany. Osobný rast sa preto prejaví najmä v uznaní strán, ktoré sa vyznačujú slabým prejavom, a činností zameraných na posilnenie takýchto strán.

Dnes existuje mnoho techník zameraných na stimuláciu rozvoja osobného rastu jednotlivca. Spočívajú v konštantnom a cielenom vplyve, ktorý je zameraný na posilnenie slabších strán. Zodpovednosť za svoj život, možnosť vytvoriť si život na vlastnú vôľu, sebadôvera, sebarealizácia - to sú hlavné ciele techník osobného rastu.

Harmonický rozvoj osobnosti spočíva v sebapoznaní, sebarealizácii, sebarealizácii, v dosahovaní integrity av dôsledku toho v podstatných transformáciách životných podmienok, faktorov, okolností, situácií a príležitostí.

Metóda osvojovania si metód osobného rozvoja priamo závisí od rýchlosti, s akou sa nové informácie chápu, od kompetentného dodržiavania odporúčaní a od závažnosti tohto výsledku.

Jednou z najdostupnejších metód sebapoznania a osobného rozvoja je nezávislé štúdium odbornej literatúry. Hlavnou nevýhodou tejto techniky je nedostatok inverzného vzťahu. Táto nevýhoda spočíva v nemožnosti prijímania odporúčaní, odporúčaní, podpory v prípade potreby.

Ďalšou dostupnou metódou samoštúdia je prezeranie videozáznamov. Má skôr slabú účinnosť, pretože zvolená metóda je nesprávne vyplnená. Toto sa stane, ak je zdroj informácií nekompetentný.

Efektívnejšou metódou bude účasť na rôznych workshopoch, kurzoch a seminároch. Negatívnym znakom tejto techniky je nedostatok individuálneho zamerania sa na každého účastníka, avšak kompetentný tréner môže brať do úvahy potenciál a priority každého z nich.

Najlepšou voľbou pre samoštúdium a osobný rozvoj budú individuálne hodiny s trénerom. Nevýhodou tohto spôsobu je pomerne vysoká cena. Individuálne lekcie umožňujú školiteľovi brať do úvahy všetky črty jednotlivca, včas vykonať potrebnú úpravu, venovať maximálnu možnú pozornosť, poskytnúť potrebné odporúčania a rady.

Väčšina z najpopulárnejších metód osobného rozvoja jednotlivca je založená na metódach používania afirmácií, metód vizualizácie a stanovovania cieľov.

Potvrdenia sú krátke frázy alebo frázy, ktoré obsahujú pozitívne slovné vzorce alebo výroky. S ich opakovaným opakovaním v podvedomí subjektu je požadovaný obraz alebo inštalácia fixná, čo prispieva k optimalizácii psycho-emocionálneho pozadia jednotlivca, stimulácii pozitívnych transformácií. tj Potvrdenie je krátka veta, ktorá nesie špecifickú sémantickú záťaž na zlepšenie emocionálneho poľa človeka, čo vedie k pozitívnym zmenám života.

Existujú určité pravidlá pre vytváranie afirmácií, aby mohli prepísať dobre zavedené negatívne postoje v podvedomí: sémantická záťaž musí byť jednoznačná; slová, ktoré tvoria frázy, musia byť pozitívne, ako aj emócie počas ich výslovnosti; inštalácia musí byť jasne špecifikovaná podľa potrieb; frázy by mali byť nasmerované na činnosť životnej pozície.

Metódou vizualizácie je prezentácia informácií pomocou vizuálnych, vizuálnych obrazov. Táto metóda je široko používaná ako psychologická technika.

Vizuálne zobrazovanie subjektov, javov, vecí, emócií sa uchováva v podvedomí počas života jednotlivca. Niektoré obrazy však môžu byť v inertnom (pasívnom) stave. Ak je to však potrebné, takéto informácie možno obnoviť, získať a použiť s cieľom vyriešiť problém alebo problém. To je možné v prípadoch, keď nie je možné vyriešiť problém alebo problém pomocou vedomých zručností. Týmto spôsobom je konštantná akumulácia vnútorných energií na vytvorenie požadovaných transformácií.

Jasne definované a stanovené ciele sú základom úspechu v akejkoľvek oblasti. Ciele sú základnými zložkami štádií realizácie životného plánu. Pre kompetentné stanovenie cieľov je potrebné urobiť podrobnú sekvenčnú analýzu existujúcich okolností, podmienok alebo situácií, zohľadniť osobné priority, zhodnotiť dlhodobú perspektívu cieľa, tvorivú vizualizáciu. Najdôležitejšími a nepostrádateľnými podmienkami pre úspešnú realizáciu stanovených úloh bude túžba dosiahnuť stanovený cieľ, dôvera v realitu jeho realizácie, zameranie sa na čakanie na jeho výsledky.

Nevyhnutnou súčasťou sebazlepšenia je rozvoj individuálneho modelu efektívnosti osobného rastu alebo vedenie rôznych experimentov s už existujúcimi metódami a technikami osobného rozvoja. Je to spôsobené tým, že existujúce modely sú častejšie účinné len v počiatočných krokoch sebapoznania.